Skip links

VUK 535 Sayılı Tebliğ İle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye gibi E-Belge Uygulamalarının Zorunluluklarında Yapılan Değişiklikler ve Kapsama Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

Yeni Tebliğ ile yapılan değişiklikler özet olarak;

e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellef grupları için ciro limitleri düşürülmüş olup ayrıca zorunlu olarak dahil edilen yeni faaliyet alanları aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

 • Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı yapan mükellefler
 • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 1. 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
 2. 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
 3. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL  ve üzeri olan mükellefler,
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 1. 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
 2. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinin, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2021 yılında yukarıda yer alan limitleri sağlayan ve faaliyet alanı zorunlu olarak e-fatura uygulaması kapsamında olanlar 01.07.2022 tarihine kadar, faaliyete yeni başlayanlar ise faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı vergi mükellefi olmayanlara 5.000 TL ve vergi mükellefi olanlara 2.000 TL’ye düşürülmüştür.

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı vergi mükellefi olmayanlara 30.000 TL ve vergi mükellefi olanlara 5.000 TL siniri, 5.000 TL ve 2.000 TL olarak değiştirilmiştir. Uygulama 01.03.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

İnternet üzerinden yapılan mal ve hizmet satışlarında irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmekteydi.

Tebliğ’in 5’inci maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca, söz konusu satışlarda; Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara ilişkin mal sevkiyatı sırasında malın yanında sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın/e-Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulabilecektir.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu limitleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 • Demir ve Çelik ile Demir veya Çelikten Eşyaların imali, ithali, ihracatı faaliyetinde bulunan mükellefler (e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın)
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,
 • 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL

ve üzeri olan mükelleflerin takip eden hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini, istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak alma zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Döviz Alim-Satım Belgesi Uygulaması ‘Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi’nin de e-Belge olarak elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.

Yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı zamanda  ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların,  döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi’ni de  e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

e-Gider Pusulası uygulamasında düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırıldı.

Gider pusulasının muhatabına kâğıt ortamda iletilmesi halinde, kâğıt çıktının düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması esastır.

Mevcut uygulamada, belgeyi düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması ve düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi, muhatabına ise elektronik veya kâğıt ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklikle, e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasımın en az bir örnek kâğıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması yeterli hale gelmiş düzenleyenin ayrıca kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır.

535 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Tebliğine aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için Ovinot Müşteri Hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.