Skip links

e-Makbuz (e-SMM) Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

e-Makbuz nedir?

Serbest meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerine yönelik tahsilatlarını elektronik ortamda düzenlenmesi e-Makbuz olarak tanımlanır. VUK.509 Sayılı e-Uygulamalar Tebliği ile e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğunun doğması, e-makbuz kesimlerinde serbest meslek mensuplarının KDV ve tevkifat gibi konularda nasıl hareket edileceği konusunda birtakım soruların gündeme gelmesine neden olmuştur. Serbest meslek mensupları tevkifat ve oranlara dikkat etmelidir.

Tevkifat nedir? 

Tevkifat, vergiler üzerinde kesintiler yapma anlamına gelirken, KDV Tevkifatı ve Gelir Vergisi Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır.

KDV Tevkifatı: Vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilmesi gereken ödeme anlamına gelir. KDV tevkifatı; hizmet bedeli veya belirli malların alım satımı üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcılardan bazen yasada belirlenen oranda kesinti yapılmasıyla, bazen de alıcılardan tamamının alınmasıyla gerçekleşir.

Gelir Vergisi Tevkifatı: 3946 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince serbest meslek mensupları gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Gelir vergisi tevkifatı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda yapılır. Gelir İdaresi Bakanlığı’nın (GİB) Gelir Vergisi Tevkifat Oranları sayfasında yer alan oranlar aşağıdaki gibidir;

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) GVK’nun 103 ve 104 üncü maddelerine göre;

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; (1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 17. Yürürlük; 3.2.2009)(2)

b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009)(3)

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile “42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3” Yürürlük; 3.2.2009)(4)

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 3.2.2009) (4)

Madde 94 Vergi Tevkifatını buradan inceleyebilirsiniz.

Serbest meslek mensupları kendilerinden tevkifatlı e-SMM istediğinde ne yapmalı?

Tevkifat oranları Vergi Tevkifatı kanunu nedeniyle önceden tanımlandığı için serbest meslek mensupları, alıcıların kendilerinden talep ettiği tevkifatlı serbest meslek makbuzu için tevkifat oranını alıcıdan öğrenmesi mümkündür.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.