Skip links

2023 Yılında Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olan Sınırlar ve Usulsüzlük Cezaları

2023 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL’dir.

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere faturaya yazılması gereken tutarın veya farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar   (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

Fatura Vermek ve Almak Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun(VUK)  232’inci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin,

– Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

– Serbest meslek erbabına,

– Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

– Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

–  Vergiden muaf esnafa

sattıkları ürün veya yaptıkları işler için fatura vermek ve almak mecburiyetinde oldukları düzenleme yer almaktadır.

Bu kişiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ne göre 2023 yılında 4.400 TL lirayı geçmesi veya bedeli 4.400 TL’den az olsa dahi istemleri halinde ürünü satanın veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur.

Fatura Vermeme ve Almama Durumunda Kesilen özel Usulsüzlük Cezaları

VUK 353/1’e göre e-belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması zorunlu fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlar yer alması, bu belgelerin e-belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu VUK 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2.200 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken tutarın veya tutar farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 1.100.000 Türk lirasını geçememektedir.

VUK 232. maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara yukarıda belirtilen cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçmektedir.

E-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu 

1 Mart 2022 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5.000.-TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar olan) 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ovinot ile Her An Her Yerden e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM Düzenleme Kolaylığı 

Ovinot, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu) gibi VUK kapsamında GİB tarafından yapılmış yasal düzenlemelere göre düzenlemeniz gereken e-belgeleri her an her yerden cep telefonunuzdan, tabletten, laptoptan, masaüstü bilgisayardan rahatça kesmenizi ve göndermenizi sağlar.

Ovinot, eğitim gerektirmeden kolayca fatura kesmenizi sağladığı gibi, kestiğiniz faturalarınızın ve makbuzlarınızın tahsilatınızı sanal pos hesabınıza tüm kredi kartlarından 12 aya kadar varan taksitlerle otomatik online tahsilat imkanı ile çok hızlandırır. Kalan alacaklarınızın, bakiye alacaklarınızın otomatik takip ve  müşterilerinizden online tahsil edilmesi imkanı da sunar.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.