Skip links

Teknopark Şirketlerinin Kazançlarının %2 Kadarını Girişimlere Sermaye Olarak Yatırım Yapma Zorunluluğu

Girişimlerin sermaye ihtiyacı, ilk kuruluş aşamasından büyüme ve globalleşme aşamalarına kadar en önemli öncelikleri arasındadır. Yeterli sermaye ve nakit akışı girişimlerin can suyudur. Girişim sermayesi yatırımı alabilmek, girişimler için aynı zamanda büyük başarı göstergesi olarak kabul ediliyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknopark) bağlı bulunduğu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Haziran 2022 verilerine göre, Türkiye’de teknopark sayısı 93’e ulaşmıştır. Bu bölgelerden 79 tanesi faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken 14’ünün alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstererek Ar-Ge çalışmalarını yürüten toplam firma sayısı 8 bine yaklaşmıştır.

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte Teknoparklarda faaliyet gösteren ve TGB Kurumlar Vergisi Kazanç istisnası uygulayan mükelleflere hesapladıkları Kurumlar Vergisi Kazanç İstisna Tutarı üzerinden %2 yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir.

4691 sayılı Kanununa 7263 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle eklenen madde:

“EK MADDE 3- 1/1/2022 tarihinden itibaren geçici 2’nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş;

– girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya

– girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da

– bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar 10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 4691 Sayılı TGB Kanunu Yönetmeliğine Madde 35/C “Girişim Sermayesi Uygulamaları”  başlığı ile eklenerek açıklanmıştır. Bu bağlamda, uygulamanın ayrıntıları şöyle özetlenebilir;

  • 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulama kapsamında olacak.
  • Beyannamede beyan edilen Kurumlar Vergisi kazanç istisnası tutarının %2’si, takip eden mali dönem içerisinde bilançoda pasifte geçici bir hesaba aktarılacak.
  • Aktarılan bu tutar yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olacak.
  • Pasifte geçici hesaba aktarılan bu tutar, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar aşağıdaki kurum/kuruluşlardan bir tanesine sermaye olarak konulması şarttır
  1. 1- Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması
  2. 2 – Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
  3. 3- Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere
  • Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
  • Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Yukarıda yer alan açıklamalardan hareketle 2021 yılı KV Beyannamesinde 1.000.000 TL üzeri Teknopark KV Kazanç İstisnası  tutarı beyan eden firmaların, 2022 yılı sonuna kadar %2 yatırım yapma zorunluluğu doğmaktadır.

Bu bağlamda; 31.12.2022 tarihine kadar 2022 Nisan ayında verilen 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyanname üzerindeki ‘’Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar‘’ bölümündeki tutar 1.000.000 TL ve üzerinde olan mükellefler, ilgili tutarın %2’sini girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren diğer girişimlere sermaye olarak koymak şartı ile yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler beyanname üzerinde elde ettikleri istisna kazançlar tutarının %20’sini gelir ve kurumlar vergisi istisnasına dahil edemezler.

Ovinot’un size uygun üyelik paketlerini incelemek için lütfen buraya tıklayınız.